ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 1. Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση των σύνθετων δομών, σχεδιασμό σε κόπωση και την προσέγγιση ανοχής βλάβης,
 2. Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων , ανάλυση τάσεων, ιεραρχική προσέγγιση μοντελοποίησης,
 3. Συμπεριφορά σύνθετων πλακών σε κόπωση και βλάβη, προσέγγιση συνεχούς βλάβης,
 4. Μη-καταστροφικές μέθοδοι ελέγχου (υπέρηχοι, ακουστική εκπομπή, φασματική ανάλυση, πλέγματα ινών Bragg, θερμογραφία) παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας, μεθοδολογίες συγχώνευσης δεδομένων,
 5. Κυματική διάδοση και σκέδαση στην ακουστικής, ηλεκτρομαγνητισμός, ελαστικότητα και θερμοελαστικότητα,
 6. Ανάλυση ταλαντώσεων και έλεγχος απόσβεσης,
 7. Αλληλεπίδραση ρευστού-δομής, προβλήματα έκρηξης και φωτιάς
 8. Συστήματα γήρανσης, έλεγχος ασφάλειας των δομών από σύνθετα υλικά,
 9. Επισκευή μετάλλων και σύνθετων κατασκευών χρησιμοποιώντας επιθέματα από σύνθετα υλικά,
 10. Χαρακτηρισμός υλικών χρησιμοποιώντας συμβατικές τεχνικές ή τεχνικές υπερήχων,
 11. Ανάλυση της θερμο-μηχανικής συμπεριφοράς πολυμερών και σύνθετων υλικών,
 12. Πειραματική ανάλυση τάσεων, δοκιμές μεγάλης κλίμακας,
 13. Έξυπνα υλικά και κατασκευές
 14. Νανοϋλικά , νανοσύνθετα και νανοτεχνολογία
 15. Bιοσύνθετα επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σύνθετων υλικών, σχεδιασμός κύκλου ζωής προϊόντος για πλαστικά και σύνθετα υλικά.

Συνημμένα