ΠΡΟΦΙΛ

Το Εργαστήριο Τεχνικής  Μηχανικής και Ταλαντώσεων (AML) είναι σε λειτουργία από το 1980. Είναι μέρος του τμήματος Μηχανολογίας και Αεροναυτικής του Πανεπιστημίου Πατρών  (UoP). Το AML/UοP  πραγματεύεται κυρίως το γενικότερο πεδίο των ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ δίνοντας έμφαση  στον τομέα των Σύνθετων Υλικών και των Κατασκευών. Θέματα που έχουν να κάνουν επίσης με επιστήμη,  τεχνολογία και εφαρμογές των σύνθετων υλικών επίσης καλύπτονται. Έρευνα διεξάγεται σε διάφορους τομείς, όπως:  

 1. Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση των σύνθετων δομών, σχεδιασμό σε κόπωση και την προσέγγιση  ανοχής βλάβης,
 2. Μέθοδοι  πεπερασμένων στοιχείων , ανάλυση τάσεων,  ιεραρχική προσέγγιση μοντελοποίησης,
 3. Συμπεριφορά σύνθετων πλακών σε κόπωση και βλάβη,  προσέγγιση συνεχούς βλάβης,
 4. Μη-καταστροφικές μέθοδοι ελέγχου (υπέρηχοι, ακουστική εκπομπή, φασματική ανάλυση, πλέγματα ινών Bragg, θερμογραφία)  παρακολούθηση         δομικής ακεραιότητας, μεθοδολογίες συγχώνευσης δεδομένων,
 5. Κυματική διάδοση και σκέδαση στην ακουστικής, ηλεκτρομαγνητισμός, ελαστικότητα και θερμοελαστικότητα,
 6. Ανάλυση ταλαντώσεων και  έλεγχος απόσβεσης,
 7. Αλληλεπίδραση ρευστού-δομής,  προβλήματα έκρηξης και φωτιάς
 8. Συστήματα γήρανσης, έλεγχος ασφάλειας των δομών από σύνθετα υλικά,
 9. Επισκευή μετάλλων και σύνθετων κατασκευών χρησιμοποιώντας  επιθέματα από σύνθετα υλικά,
 10. Χαρακτηρισμός υλικών χρησιμοποιώντας συμβατικές τεχνικές ή τεχνικές υπερήχων,
 11. Ανάλυση της θερμο-μηχανικής συμπεριφοράς πολυμερών και σύνθετων υλικών,
 12. Πειραματική ανάλυση τάσεων, δοκιμές μεγάλης κλίμακας,
 13. Έξυπνα υλικά και κατασκευές
 14. Νανοϋλικά , νανοσύνθετα και νανοτεχνολογία
 15. Bιοσύνθετα επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σύνθετων υλικών, σχεδιασμός κύκλου ζωής προϊόντος για πλαστικά και σύνθετα υλικά.  

Το AML/UoP έχει στο μόνιμο προσωπικό του 5 Πανεπιστημιακούς Καθηγητές και 11 κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος  (δουλεύοντας στο πεδίο των Σύνθετων Υλικών, της Δυναμικής των Κατασκευών, του Μη-Καταστροφικού Ελέγχου και των Αριθμητικών Μεθόδων) και 3 τεχνικούς και 2 άτομα υποστηρικτικό προσωπικό. Επί του παρόντος, 22 μηχανικοί και υποψήφιοι Διδάκτορες εργάζονται στο εργαστήριο. Ως κομμάτι της συνεχούς ανάπτυξης ΑML /UoP συνεχώς αναζητά ικανούς ανθρώπους για να ενσωματωθούν στο προσωπικό του. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών 15 Διδακτορικές Διατριβές έχουν εκπονηθεί στο γενικότερο πεδίο της Μηχανικής των Σύνθετων Υλικών και του Μη-Καταστροφικού Ελέγχου των Υλικών και των Κατασκευών. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν 24 επίσημα μαθήματα που απευθύνονται σε προ-πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και αφορούν σε μηχανική, ανάλυση και σχεδιασμό σύθετων υλικών και προηγμένων κατασκευών, μη-καταστροφικές μεθόδους, κυματική διάδοση και σκέδαση, ανοσοτροπική ελαστικότητα, ανοχή βλάβης , κτλ. 

Πτυχιούχοι με προσόντα μπορούν να εγγραφούν σε ένα τετραετές πρόγραμμα για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος που προσφέρεται επίσης από το εργαστήριο. Το AML/UoP είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τη συνεισφορά του σε αντίστοιχους τομείς μέσω βιβλίων, διαλέξεων, έρευνητικών άρθρων, συνεδρίων, δραστηριότητες επαγκελματικών συλλόγων και ερευνητικών συνεργασίων εντός του πλαισίου των χρηματοδοτούμενων έργων, και από εθνικούς αλλά κυρίως από διεθνής θεσμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτίας της αποδεδειγμένης τεχνογνωσίας στον Μη-Καταστροφικό  Έλεγχο, από το 2003 το AML/UoP συμμετέχει στην πιστοποίηση οχηάτων μεταφοράς επικίνδυνων προϊόντων σύμφωνα με UN/ADR. Η πλειοψηφία αυτών των οχημάτων στην Ελλάδα έχουν πιστοποιηθεί από το AML/UoP.  

To AML/UoP είναι ένας διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. σύμφωνα με το ISO / EN 17020 και ISO / EN 17025, προκειμένου να διενεργεί ελέγχους και μηχανικές δοκιμές, όπου η διαπίστευση αυτή σημαίνει ότι στο AML/UoP επιτρέπεται να διενεργεί ελέγχους ή / και δοκιμές και να εκδίδει πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται πανευρωπαϊκή ισοδυναμίας και αποδοχής.